กฎกติกาเกี่ยวกับการเล่นเกม CABAL ONLINE
guide 2018-01-03 03:47:31


กฎกติกาเกี่ยวกับการเล่นเกม CABAL ONLINE

 

ข้อตกลงการใช้งาน EXE ID

 1. การสมัคร EXE ID ของเกม Cabal Online ให้เป็นไปตามวิธีการที่บริษัทฯ อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ได้กำหนดไว้
 2. ผู้ใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่บริษัทฯ ร้องขอเท่านั้น หากทีมงานตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ทางบริษัทฯ อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการทุกกรณี
 3. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศไว้
 4. กรณีที่มีความผิดปกติใดๆ ในการใช้บริการเกิดขึ้น อาทิเช่น
  4.1 การใช้โปรแกรมช่วยเล่น
  4.2 มีเจตนาหลอกลวงให้เกิดความเสียหายต่อไอดีของผู้ใช้บริการอื่น
  4.3 มีกรณีพิพาทหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการอื่น
  ผู้ใช้บริการมีความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ระงับการใช้งาน EXE ID ทั้งเป็นการชั่วคราวและถาวร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์จากตัวเกมในทุกกรณี เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า รวมไปถึงกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 6. การกระจายข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด หรือตัวบุคคล มีโทษระงับการให้บริการ 3 วัน หรือดำเนินคดีตามกฏหมายขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น
   

 

กฎกติกาเกี่ยวกับการเล่นเกม Cabal Online

 1. การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม
  1.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการตั้งชื่อตัวละคร (Character Name), การตั้งชื่อปาร์ตี้ (Party Name), การตั้งชื่อสมาคม (Guild Name), การตั้งฉายาตัวละคร และการตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

  1.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อเจตนาแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงละเมิดทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการสนทนาภายในช่องสนทนาภายในเกม (Chat) รวมถึงการประกาศข้อความ หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร

  1.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้คำพูดในการสนทนาหรือการประกาศที่เป็นลักษณะการส่งเสริม ยุแหย่ ชี้นำ ล่อลวง เพื่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม มีผลต่อความมั่งคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการกระทำผิดอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและตัวเกม หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 15 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร

  1.4 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้ช่องสนทนา (Chat) ด้วยการส่งข้อความสนทนาหรือการประกาศซ้ำๆ ต่อเนื่องกันเพื่อมีเจตนาก่อกวนไม่ให้ผู้ใช้บริการอื่นสามารถใช้งานช่องสนทนา (Chat) นั้นได้ตามปกติ  (Flood Message) หากพบว่ามีการกระทำผิด จะถูกระงับการสนทนา ครั้งละ 30 นาที
   
 2. การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการพนัน ภายในเกมส์ Cabal Online

  2.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการทำการซื้อหรือขายหรือมีเจตนาที่จะซื้อหรือขาย ID และข้อมูลตัวละคร รวมทั้งห้ามใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อตรงๆ แต่มีเจตนาสื่อถึงการซื้อหรือขาย ID และข้อมูลตัวละคร หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

  2.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบสิทธิ์การเข้าถึง ID ของตัวเองให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่นด้วยความเต็มใจหรือความไม่ระมัดระวังก็ตาม ทางผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของ ID ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและความเสียหายทั้งหมดของ ID ตัวเองแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงรับโทษต่างๆ ที่ทางทีมงานได้ระบุไว้

  2.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายหรือมีเจตนาในการเล่นการพนันภายในเกม เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยเงินในเกม หน่วยเงินจริง หรือไอเทมภายในเกม เช่น การใช้ Emoticon /Dice (ลูกเต๋า) เพื่อการพนัน เป็นต้น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร และผู้ใช้บริการรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับความเสียหายจากการถูกระงับไอดี ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้

  2.4 การทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามภายในเกม อาทิเช่น การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนไอเทมกับผู้ใช้บริการอื่นโดยใช้หน่วยเงินภายในเกม (Alz) โปรดใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบ หากเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว

  2.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมอบ ให้ยืม โอนไอเทมแก่ผู้ใช้บริการอื่นด้วยความเต็มใจ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

  2.6 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการกระทำการใดๆที่เข้าข่ายหรือมีเจตนาฉ้อโกง เช่น การตั้งร้านค้าราคาไม่ตรงกับที่ขาย หรือการขายไอเทมประเภทคล้ายคลึงกันในราคาที่ไม่สมเหตุสมผล หากพบเจอครั้งแรกขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานไอดี 7 วัน ครั้งที่ 2  ระงับการใช้งานไอดี 30 วัน และครั้งที่ 3 ระงับการใช้งานไอดีถาวร
   
 3. การใช้โปรแกรม "โกง" และโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกม
  3.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ทำการโฆษณา แจกจ่าย ข้อมูลเซิฟเวอร์ที่ผิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมช่วยเล่นอัตโนมัติ(BOT) โปรแกรมโกง โปรแกรมที่ช่วยดัดแปลงข้อมูลเกม หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Cabal Online หรือบริษัท Electronics Extreme หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

  3.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมช่วยเล่นอัตโนมัติ (BOT) โปรแกรมโกง หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ร่วมกับการเล่นเกม Cabal Online หรือโปรแกรมใดก็ตามที่ทำให้สามารถเล่นเกมได้อัตโนมัติ และไม่เกี่ยวข้องกับ Cabal Online หรือบริษัท Electronics Extreme รวมถึงผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมดังกล่าวแต่รับผลประโยชน์จากการใช้ก็จะได้รับโทษเช่นเดียวกัน
     ผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็น BOT ทางทีมงานจะตัดสินจากลักษณะดังนี้
     - กระทำการอย่างอื่นได้แต่ไม่ตอบสนอง หรือสื่อสารกับทีมงาน
     - ลักษณะการเล่นไม่เป็นธรรมชาติ เช่น เดินไปตีที่เดิมซ้ำๆ และกลับมานั่งตรงจุดเดิม
  หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

  3.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ดัดแปลงแก้ไข ข้อมูล Data ดั้งเดิมของตัวเกม Cabal Online ในทุกกรณี! หรือ ใช้งาน Data ซึ่งไม่ตรงกับที่ทางบริษัท Electronics Extreme เปิดให้บริการ ไม่ว่าการดัดแปลงนั้นจะส่งผล หรือไม่ส่งผลต่อผู้เล่นท่านอื่นก็ตาม หากพบการกระทำผิดฝ่าฝืน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการไอดีดังกล่าว เป็นระยะเวลา 7 วัน

  3.4 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมหรือเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม เพื่อดักจับข้อมูลของผู้ใช้บริการรายอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร และดำเนินคดีตามกฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

   
 4. กฎ กติกาเพิ่มเติมภายในเกมส์ Cabal Online
  4.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้ Bug ใดๆ ก็ตามที่ผิดปกติภายในเกม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือที่ส่งผลกระทบต่อระบบเกมและผู้ใช้บริการอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ 30 วัน ไปจนถึงถาวร รวมไปถึงการดำเนินคดีตามกฎหมาย ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการ

  4.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการขัดขวางการปฏิบัติงาน หรือใช้ความสามารถของ Skill เพื่อกลั่นแกล้ง หรือขัดขวางรวมถึงสร้างอุปสรรคแก่ทีมงานในระหว่างปฏิบัติงาน หากพบว่ามีการกระทำผิด ในครั้งแรกจะถูกระงับการให้บริการ ID เป็นระยะเวลา 15 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกระงับการให้บริการ ID 30 วัน และครั้งที่ 3 จะถูกระงับการให้บริการ ID ถาวร

  4.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแอบอ้างหรือมีเจตนาแอบอ้างตัวเป็นทีมงาน หรือกล่าวถึงในลักษณะอวดอ้างว่ารู้จักทีมงานเกม Cabal Online หรือทีมงานบริษัทฯ อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด เพื่อประโยชน์ใดๆ ก็ตามของผู้ใช้บริการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นและบริษัทฯ หากพบว่ามีการกระทำผิด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวรและอาจดำเนินคดีตามกฎหมาย

  4.4 ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการติดตามเคส Hack ID / Item หาย เฉพาะแก่ผู้ใช้งานไอดีตัวจริงที่มีข้อมูลถูกต้องเท่านั้น และจะต้องแจ้งเรื่องภายใน 7 วันหลังจากเกิดเหตุ โปรดศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ และขั้นตอนดำเนินการเมื่อถูกโจรกรรมข้อมูลในเกมได้ ที่นี่!

4.5 ในกรณีที่ผู้ใช้งานไอดีเกมทำการลบตัวละครในเกมด้วยตนเอง จะไม่สามารถกู้คืนตัวละครนั้นได้ เนื่องจากการลบตัวละครด้วยตนเองจะต้องทำการการตรวจสอบให้แน่ใจ และดำเนินการทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี้ (เบื้องต้นตัวละครที่จะลบได้ต้องสร้างเกิน 7 วัน) 

1) เลือกตัวละครที่ต้องการลบและทำการกรอก sub password เพื่อยืนยัน 

2) จะมีข้อความปรากฏเพื่อยืนยันการลบตัวละครดังกล่าวในครั้งที่ 1 

3) จะมีข้อความปรากฏเพื่อยืนยันการลบตัวละครดังกล่าวในครั้งที่ 2 ครั้งสุดท้าย หากกดยืนยันครั้งนี้ตัวละครจะถูกลบโดยทันที

 

 

หมายเหตุ

 1. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการกระทำผิดตามกฎที่ทีมงานระบุไว้ ทางทีมงานสามารถดำเนินการลงโทษได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้การตัดสินของทีมงานยึดตามหลักฐานที่ผู้ใช้บริการอื่นได้รับความเสียหายจัดส่งให้ในรูปแบบ Video Clip เท่านั้น โดยทีมงานจะพิจารณาตามความชัดเจนที่ปรากฎในหลักฐานที่ได้รับ
 3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการส่งหลักฐานในรูปแบบ Video Clip ที่มีการตัดต่อ ดัดแปลง หรือส่งหลักฐานเท็จเพื่อเจตนาใดๆ ก็ตามที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการอื่นเสียหาย ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการลงโทษทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 4. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการควรเก็บข้อมูล ID และ Password ของตัวเองเป็นความลับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายภายหลัง ซึ่งเจ้าของ ID ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 5. ในกรณีที่ทีมงานต้องดำเนินการเข้าตรวจสอบไอดีหรือตัวละครของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ความร่วมมือแก่ทีมงาน หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งมีการขัดขวางหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติงานของทางทีมงาน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษตามกฎที่ระบุไว้ในข้อ 4.2
 6. เมื่อผู้ใช้บริการสมัคร EXE ID เสร็จสิ้น ถือเป็นการยินยอมรับกฎ กติกาตามที่ทางทีมงานได้กำหนดไว้ทุกประการ และยินยอมให้ทางทีมงานดำเนินการลงโทษหากผู้ใช้บริการทำผิดกฎ กติกาที่ได้ระบุไว้
 7. หากผู้ใช้บริการละเมิดกฎ กติกาการใช้งานไม่ว่าเกมใดๆ ของทางบริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด จนเป็นเหตุให้ถูกระงับการให้บริการ EXE ID ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น
 8. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยินยอมกับกฎ กติกา มารยาทที่ทางทีมงานระบุไว้ทุกประการ และหากผู้ใช้บริการรับโทษจากการทำผิดกฎ กติกาข้อใดข้อหนึ่ง จนเป็นเหตุให้ต้องถูกระงับไอดีทั้งชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท อิเลคทรอนิกส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด
   

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์

     สำหรับผู้ใช้ข้อมูลออนไลน์ ความมั่นคงปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้ ทางบริษัท Electronics Extreme จึงมีมาตรการป้องกันตรวจสอบสม่ำเสมอ และเลือกใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดเทียบเท่าเว็บไซต์ธนาคาร แต่นอกเหนือจากระบบที่ดีแล้ว หากผู้ใช้ตระหนักถึงการป้องกันข้อมูลส่วนตัว ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ จึงขอแนะนำ เผยแพร่ ตัวอย่างความรู้ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนี้

 1. การป้องกันข้อมูลส่วนตัว
  วิธีที่ 1 การตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก
  โดยทั่วไปเพื่อความปลอดภัยควรตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อเล่น ชื่อสัตว์เลี้ยง หรือคำที่ตนเองชอบพูดถึงบ่อย ที่สำคัญ ภายหลังที่ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากแล้ว ก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะๆ ด้วย รวมถึงระมัดระวังการใส่รหัสผ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น และควรตั้งรหัสผ่านสำหรับการใช้งานไม่ซ้ำกับบัญชีเว็บ หรือเกมที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ สำหรับผู้เล่นเกม Cabal Online ควรตั้งรหัสผ่านขั้นที่ 2 (Sub Password) ทุกครั้ง

  วิธีที่ 2 ป้องกันภัยร้ายจาก phishing
  ซึ่งเป็นการหลอกลวงในรูปแบบการปลอมแปลงเว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความที่สร้างขึ้นหลอกให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิด เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น บัญชีใช้งานและรหัสผ่าน (Username / Password) หรือหมายเลขบัตรประจำตัว ซึ่งการใช้เว็บไซต์เกมในเครือ Electronics Extreme ต้องตรวจสอบให้ดี เพราะ url จะเป็น HTTPS และมีสัญลักษณ์ "Valid Certificate" รูปกุญแจสีเขียว พร้อมแสดงชื่อ "Electronics Extreme Limited [TH]" ด้วย

  วิธีที่ 3 ใช้ social networking ด้วยความระมัดระวัง
  ปัจจุบันมีการใช้เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง ผู้ใช้งานควรกำหนดระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่บนเว็บเครือข่ายสังคมดังกล่าว พร้อมทั้งไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด สำหรับผู้ใช้ Facebook แนะนำให้ใช้งาน two-factor authentication เพื่อรับการยืนยันทาง sms ทุกครั้งเมื่อมีการล็อกอินที่น่าสงสัย

  วิธีที่ 4 ระมัดระวังการแอบอ้างตัวเป็นทีมงานจากบุคคลที่น่าสงสัย
  โดยทางทีมงานบริษัท Electronics Extreme ไม่มีนโยบายในการขอ Password ไม่ว่ากรณีใดๆจากผู้เล่นทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการขอผ่านทางตัวเกม Cabal หรือผ่านทางหน้าแฟนเพจ Cabal Extreme ก็ตาม รวมถึงไม่มีนโยบายส่ง Link Url ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือให้ผู้เล่นเช่นกัน

   
 2. ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดในเว็บไซต์ของบริษัท ELECTRONICS EXTREME
  การใช้เทคโนโลยี SSL (Secure Sockets Layer) เพื่อยกระดับการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริษัท Electronics Extreme ได้ลงทุนใช้ระบบ  SSL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาป้องกันภัยคุกคามชนิดนี้โดยตรง และ verified ด้วยชื่อบริษัทถูกต้อง ทำให้ได้มาตรฐานสูงเท่ากับเว็บไซต์ธนาคาร ซึ่งผู้ใช้จะสังเกตได้จาก HTTPS และมีสัญลักษณ์ "Valid Certificate" รูปกุญแจสีเขียว พร้อมแสดงชื่อ "Electronics Extreme Limited [TH]"

   
 3. ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อถูกโจรกรรมข้อมูลในเกม
  เมื่อพบว่าถูกโจรกรรมข้อมูลในไอดีเกม ขอแนะนำให้ท่านระงับความกังวล ตั้งสติแล้วรีบตรวจสอบรายละเอียดที่เกิดขึ้น รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นดำเนินการแจ้งทีมงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้โดยเร็วที่สุด เพื่อหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

  ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อทีมงานผ่านช่องทาง https://support.exe.in.th/index.php ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขข้อมูล Sub Password และอีเมล์ที่ใช้ในการสมัครไอดี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเข้าสู่อีเมล และเว็บไซต์ Social Media อื่นๆ ของคุณเพื่อป้องกันการเกิดโจรกรรมซ้ำ

  ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อทีมงานผ่านช่องทาง https://support.exe.in.th/index.php เพื่อยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนตามที่ทางทีมงานกำหนดในระบบทิกเก็ต พร้อมทั้งแจ้งไอดี ชื่อตัวละคร เซิร์ฟเวอร์ วันและเวลาที่เกิดเหตุ ไอเทมที่ต้องการให้ตรวจสอบ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ โดยต้องมีการระบุมาอย่างชัดเจน เพื่อให้ทางทีมงานนั้นได้ตรวจสอบและระงับไอดีของผู้ที่เข้ามาโจรกรรมข้อมูลของผู้เล่น เพื่อไม่ให้ไอเทมถูกปล่อยขายสู่ท้องตลาด โดยในขั้นตอนนี้ทีมงาน จะออกเอกสารความยืนยันสถานภาพผู้ใช้งานไอดีและคู่มือให้ทางผู้เล่น เพื่อนำไปแจ้งความดำเนินคดีทางกฏหมายต่อไป

  ขั้นตอนที่ 3 แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกเอกสาร “หนังสือขอความร่วมมือ” และ “หนังสือพยานเอกสาร” และนำส่งกลับมาที่บริษัทฯ โดยทางผู้เล่นนั้นต้องเข้าแจ้งความกับทางพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอดำเนินการทางกฎหมายโดยการนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษและต้องการดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด โดยทางผู้เล่นนั้นยื่นหนังสือยืนยันสถานะภาพความเป็นผู้ใช้งานไอดีและคู่มือฉบับนี้ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งมีความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นในกรณีที่มีการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โดยเมื่อทางพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเรื่องแล้ว จะออกเอกสารทั้ง 2 ฉบับข้างต้น คือ
  1. หมายเรียกพยานเอกสาร เป็นหมายเรียกที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่งมาที่บริษัทเพื่อขอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวผู้กระทำผิด โดยหนังสือหมายเรียกพยานเอกสารนั้น เรียกมายัง ฝ่ายกฏหมาย บริษัทอิเล็กทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด อาคาร ธนวัชร 20/99 หมู่ 9 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
  2. หนังสือขอความร่วมมือ โดยในหนังสือขอความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งจะระบุข้อความการเกิดเหตุของทางผู้เล่น และรายละเอียดการขอทราบข้อมูล อาทิเช่น
     - ต้องการทราบข้อมูลการสมัคร Exe Id ของตัวละคร B ( ผู้กระทำผิด ) และ ID ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับไอดี B
     - ต้องการทราบการส่งต่อ ITEM ว่าผ่านไปที่ตัวละครใดบ้าง และปัจจุบันอยู่ที่ตัวละครใด
     - ขอทราบ IP การเข้าเล่น รวมถึงการออนไลน์ ID ดังกล่าว เป็นต้น
     และเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหนังสือแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะต้องส่งเอกสารตัวจริง เข้ามาที่ บริษัท อิเล็กทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด อาคาร ธนวัชร 20/99 หมู่ 9 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

  ขั้นตอนที่ 4 รับข้อมูล log และรับคืนไอเทมที่ระงับการจำหน่ายไว้ได้ทัน ซึ่งข้อมูล log ที่บันทึกไว้จะช่วยเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยทีมงานจะจัดส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องการแจ้งความร้องทุกข์ของทางผู้เล่น และผู้เล่นจะสามารถรับเทรดคืนไอเทมที่ยังไม่ถูกจำหน่ายสู่ตลาดได้